100% Eco Urn: Handmade, Fairtrade, Sustainable . Goedgekeurd door (bijna) alle natuurbegraafplaatsen in Nederland, Belgie en Duitsland. Levering binnen 3 werkdagen
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Eco-Urnshop is een handelsnaam van Olino Paperworks Int BV

OLINO PAPERWORKS Int. BV, Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant te Eindhoven

 

 Artikel 1 -Algemeen

 

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “verkoper” dient hieronder tevens te worden verstaan “opdrachtnemer”.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “koper” dient hieronder tevens te worden verstaan “opdrachtgever”.

Olino Paperworks Int. wordt in deze voorwaarden aangeduid als verkoper, zijn wederpartij als koper.

Alle aanbiedingen van verkoper, alle overeenkomsten tot verkoop van zijn producten en alle overeenkomsten tot uitvoering van enig werk worden beheerst door deze voorwaarden.

Verkoper wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de koper op enigerlei wijze mocht worden verwezen uitdrukkelijk van de hand.

Van deze voorwaarden afwijkende bedingen in enige overeenkomst gelden slechts indien zij door verkoper schriftelijk zijn aanvaard en slechts voor de overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt.

 

Artikel 2 - Offerte en opdracht

 

Door verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen, monsters en dergelijke zijn eigendom van verkoper en mogen zonder diens toestemming niet worden vermenigvuldigd of aan derden ter hand worden gesteld.

 

Artikel 3 - Levering en retour

 

Leveringen met een waarde van € 100,00 en meer geschieden franco.
Leveringen van minder dan € 100,00 geschieden voor rekening van koper. Zodra uw bestelling verzonden wordt ontvangt u een e-mail met track & trace gegevens. Levering geschiedt binnen 5 werkdagen.
De pakketbezorger levert uw bestelling op het door u opgegeven afleveradres af.

U kunt het artikel binnen 30 dagen na ontvangst retourneren, de kosten hiervoor zijn voor eigen rekening. Wanneer u een artikel retour stuurt wordt het aankoopbedrag binnen 7 werkdagen na ontvangst op uw bankrekening teruggestort. Een retour dient u altijd vooraf per mail aan te melden. Het artikel moet daarvoor compleet, ongeschonden en met originele verpakking bij ons ontvangen zijn. Producten die gevuld zijn geweest zullen wij niet accepteren.

 

Artikel 4 - Overmacht

 

Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of aan tijdige levering door verkoper in de weg te staan.

In geen enkele geval komt aan koper enige vordering tot schadevergoeding toe.

 

 

Artikel 5 - Reclames

 

Koper heeft het recht om het door hem gekochte voor verzending te controleren.

Klachten jegens verkoper over gebreken der geleverde goederen dienen binnen vijf werkdagen schriftelijk, gemotiveerd aan verkoper te worden medegedeeld.

Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt koper geacht het geleverde te hebben ontvangen, geaccepteerd en goedgekeurd.

 

 

Artikel 6 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Alle uit door verkoper gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats of vestigingsplaats van verkoper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7 - Slotbepaling

 

Indien één of meer van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen strijdig mochten blijken met bepalingen van dwingend recht en of bepalingen vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegd overheidsorgaan dan worden die bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van deze voorwaarden voor zover de laatste strijdig waren.

Voor zover van toepassing moeten in deze voorwaarden onder machines tevens worden verstaan installaties, onderdelen, toebehoren en gereedschappen.

Vanaf de datum dat deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Brabant te Eindhoven vervallen alle voorgaande algemene voorwaarden van verkoper.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »